Machsèh – Kennisplatform voor bezinning en toerusting over heling en vernieuwing voor predikanten, kerkelijk werkers en ambtsdragers

Er bestaat, in de kring van kerkelijke gemeenten die tot de Gereformeerde Bond kunnen worden gerekend, een toenemende behoefte aan en vraag naar bezinning en toerusting op het terrein van heling en vernieuwing en specifiekere vormen van pastoraat.

Een aantal predikanten, dat zich met de Gereformeerde Bond verbonden weet, heeft elkaar gevonden in een gemeenschappelijk verlangen naar het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Zij willen een weg zoeken die begaanbaar is, waar enerzijds wordt gewaakt voor eenzijdigheden (zoals bijvoorbeeld het al te direct toeschrijven van ziekte aan zonde) en waar anderzijds de Bijbelse rijkdom van het vernieuwende en helende werk van Gods Geest onderzocht wordt en ruimte krijgt.

Kennisplatform
Er blijkt, bij predikanten kerkelijk werkers en kerkenraden, behoefte te zijn aan een kennisplatform van bezinning voor theorie en praktijk, waar zij gebruik van kunnen maken om (ook) op dit terrein op een goede en zorgvuldige wijze leiding te kunnen geven aan de gemeente.

Vier predikanten hebben het initiatief genomen tot deze website, een digitale plek voor informatievoorziening, toerusting en geestelijke bemoediging van/voor predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden.

Studie-avond 3 oktober 2018 uitgesteld
Op 3 oktober 2018 beoogde Machsèh een studie- en toerustingsavond rondom het thema "Geest, ziel en lichaam” te beleggen. Deze avond is helaas tot nader order uitgesteld. Excuses!