Wat zegt de Bijbel?

Pastoraat van heling en vernieuwing wil mensen helpen in het (her)ontdekken van wat het betekent dat zij in Christus een nieuwe schepping zijn geworden (2 Kor. 5:17) en een nieuwe identiteit hebben gevonden, zoals verwoord in zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus:

Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil. Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

Het heil van Jezus Christus omvat de hele mens. Daarom kunnen en mogen in deze gebroken wereld, vanuit de verzoening als herstel van de relatie met God, ook tekenen van heling, vernieuwing en bevrijding worden verwacht. Deze tekenen mogen worden gezien als de overwinningskracht van Christus in levens van mensen.

De helende werking van de Heilige Geest mag plaatsvinden binnen de christelijke gemeente door middel van de prediking en de sacramenten, het gebed en het pastoraat. Het is belangrijk dat deze vorm van pastoraat een ambtelijke inbedding in de gemeente krijgt, maar deelname daaraan is niet voorbehouden aan ambtsdragers alleen. Gemeenteleden met speciale pastorale gaven kunnen na ontvangen toerusting ook ingeschakeld worden.

Pastoraat van heling en vernieuwing sluit andere vormen van hulpverlening en het gebruik van medicijnen of therapie als vanzelf niet uit.

Geroepen
Het pastoraat van heling en vernieuwing heeft in onze traditie niet altijd in de belangstelling gestaan. Maar door veranderende tijden komen er nieuwe situaties en zijn we geroepen om vanuit het gereformeerde geloofsgoed hierop te bezinnen. Daarbij kunnen we leren vanuit de vroege kerk en andere voorbeelden uit de geschiedenis, ondanks huidige misvattingen en bijgeloof rondom ziekte, demonie, heling en vernieuwing.

Vanuit de gereformeerde traditie willen we een antwoord ontwikkelen op de vraag hoe wij met vragen rondom dit onderwerp hebben om te gaan. Wij willen rechtdoen aan de Bijbelse gegevens en de lessen uit de kerkgeschiedenis serieus nemen.

Het goede werd gebroken
God heeft de mens goed en naar Zijn beeld geschapen. Door de ongehoorzaamheid is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood.

We leven in een gebroken wereld waar Gods tegenstander zijn verwoestende werk verricht. Wij zijn – als gelovigen – geroepen om te strijden tegen de duivel, de wereld en onze eigen zondige natuur (vgl. HC 48, 123 en HC 52 en 127).

De duivel spiegelde de mens voor ‘als God te zullen worden’ (Gen. 3:5). Hij gaat nog altijd rond als de brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden (1 Petrus 5:8b). We geven de duivel een voet (of: een ingang) in ons leven door te volharden in ongehoorzaamheid en door ons in te laten met kwade en/of occulte praktijken.

Overwonnen
God gaf, uit liefde voor de wereld, Zijn Zoon (Joh. 3:16). Hij kwam om Zijn volk zalig te maken van hun zonden (Mt. 1:21). Hij verbreekt de werken van de duivel (1 Joh. 3:8). Wij geloven dat Christus – vanwege Zijn lijden en sterven aan het kruis op Golgotha – de duivel en zijn rijk heeft overwonnen.

Wij hebben de opdracht (Mt. 28:19) om het Evangelie – de blijde boodschap van Gods genade in Zijn Zoon Jezus Christus – te geloven, te verkondigen en – in woord en daad – uit te oefenen. Het werk van Jezus Christus richtte zich op het herstel van de relatie van de gevallen en zondige mens met de heilige God. Hij vergaf zonden en schuld, genas zieken en bevrijdde mensen van demonen. Dit werk – het bevrijden van demonen – wordt ook aan de discipelen beloofd (Mrk. 16:17).

Het werk van de Heilige Geest
Wij kunnen daarbij niet zonder de hulp van de Heilige Geest. Wie tot geloof in Jezus Christus komt, ontvangt de Heilige Geest en wordt een tempel van de Geest (Ef. 1:13; 1 Kor. 6:19-20). De Heilige Geest kan, als het Hem behaagt en Hij het voor de kerk van Christus nodig acht, ook vandaag alle gaven geven die Hij eerder aan de nieuwtestamentische kerk geschonken heeft. Wij hebben de belofte dat de Heilige Geest ons zal toe-eigenen wat wij in Christus hebben, namelijk: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven (Doopformulier) en eeuwig leven, gerechtigheid en heerlijkheid (Avondmaalsformulier).

Pastoraat van heling en vernieuwing richt zich, met een beroep op Gods Woord, op het (her)ontdekken van de weldaden van Christus (Rom. 8) en het identificeren en verwijderen van blokkades die geestelijke groei in de weg staan. Het uitgangspunt ligt dus principieel in de kruis-theologie en niet in de zogenoemde theologia gloriae.

Lees ook de uitgebreidere theologische uiteenzetting.