Wat is Machsèh?

We leven in een tijd die in toenemende mate onchristelijk wordt, waar nieuwe vormen van heidendom opkomen, waar we als kerk worden overspoeld door religiositeit (afgoderij) en waar mensen (ook binnen onze kerkelijke gemeenten) experimenteren met oosterse religies en rituelen en vormen van occultisme.

We vinden het, mede daarom, belangrijk dat we ons als christelijke gemeente bezinnen op het helende en vernieuwende werk van Gods Geest.

Behoefte
In de kring van kerkelijke gemeenten die tot de Gereformeerde Bond worden gerekend, is een toenemende behoefte aan en vraag om bezinning en toerusting op het terrein van heling, genezing, ziekenzalving en specifiekere vormen van pastoraat. Naast deze behoefte en vraag constateren we ook verlegenheid bij collega’s en kerkenraden om leiding te geven aan de gemeente inzake deze onderwerpen.

Er blijkt behoefte te zijn aan een kenniscentrum, een platform van bezinning voor theorie en praktijk, waar zowel predikanten als kerkenraden gebruik van kunnen maken om ook op dit terrein op een goede en zorgvuldige wijze leiding te kunnen geven aan de gemeente.

Als predikanten die ons verbonden weten met de Gereformeerde Bond hebben we elkaar gevonden in het gemeenschappelijk verlangen naar het vernieuwende werk van de Heilige Geest. We willen een weg zoeken die begaanbaar is, waar enerzijds gewaakt wordt voor eenzijdigheden (zoals bijvoorbeeld het al te direct toeschrijven van ziekte aan zonde of het niet rekening houden met het nog-niet-karakter van Gods Koninkrijk) en anderzijds de Bijbelse rijkdom van het vernieuwende en helende werk van Gods Geest onderzocht wordt en ruimte krijgt.

Daarom hebben wij het initiatief genomen tot deze website, als een digitale ontmoetingsplek voor onderlinge uitwisseling, wederzijdse toerusting en geestelijke bemoediging van / voor zowel predikanten en gemeenteleden.